Kodeks Etyki

Kodeks Etyki

NASZA MISJA

Pragniemy być liderem w produkcji zaawansowanych technologicznie konstrukcji aluminiowych, z pasją wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i aktywnie uczestniczyć w tworzeniu zrównoważonego rozwoju.

 

NASZA WIZJA FUNKCJONOWANIA

 • Rozwój firmy
  • Stabilny wzrost sprzedaży.
  • Rentowność wszystkich realizowanych projektów.
  • Efektywne wykorzystanie zasobów i technologii.
 • Środowisko
  • Wykorzystanie technologii przyjaznej dla środowiska naturalnego.
  • Świadomość wpływu produkcji na środowisko naturalne.
  • Szacunek dla natury
 • Poprawa warunków i jakości pracy.
  • Rzetelna ocena efektów pracy każdego pracownika.
  • Docenianie i nagradzanie zaangażowania i kreatywności pracowników.
  • Bezpieczeństwo pracy jako priorytet.
  • Systematyczny rozwój zawodowy pracowników.
 • Konkurencyjność
  • Dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie, w edukację pracowników. poprawiamy efektywność działania i jakość usług.
 • Odpowiedzialność
  • Planowany, świadomy i odpowiedzialny rozwój firmy wpływa pozytywnie na społeczeństwo, stwarzając jednocześnie stabilne warunki do zrównoważonego funkcjonowania wszystkich interesariuszy stoczni.

NASZE WARTOŚCI

 • Zaufanie.
  • Nasze relacje biznesowe opieramy na profesjonalizmie, uczciwości, jasnych, niezmiennych zasadach i odpowiedzialnych decyzjach.
   Szanujemy oczekiwania i wartości naszych interesariuszy.
 • Przywództwo.
  • Ważna jest dla nas innowacyjność i elastyczność w działaniu. Śledzimy uważnie zmiany zachodzące w otoczeniu i staramy się wykorzystać okazje biznesowe jednocześnie szanując ideę zrównoważonego rozwoju.
 • Odpowiedzialność.
  • Bierzemy odpowiedzialność za wszystkie obszary naszej działalności poprzez uczciwe relacje z pracownikami, klientami oraz dostawcami.
 • Ciągłe doskonalenie.
  • Wierzymy, że rozwój firmy wiąże się z rozwojem naszych pracowników, dlatego stale doskonalimy swoje umiejętności i poszerzamy wiedzę. Jesteśmy otwarci na nowe technologie i rozwiązania organizacyjne. Cieszymy się z naszych sukcesów jednocześnie mając świadomość popełnionych błędów i słabych stron.

PRZESTRZEGANIE PRAWA

Alumare jest przedsiębiorstwem odpowiedzialnym społecznie co oznacza, że wszyscy przestrzegamy przepisów prawa, regulaminów i zasad obowiązujących w społecznościach, w których pracujemy.
Niezależnie od wymogów określonych w prawie jesteśmy zobowiązani wywiązywać się z naszych obowiązków i zobowiązań oraz przestrzegać standardów etyki. Relacje z interesariuszami muszą być transparentne i nie mogą prowadzić do sprzeczności interesów stron.

SZACUNEK DLA INNYCH

Budujemy relacje z pracownikami, dostawcami i podwykonawcami oparte na zasadach równości i sprawiedliwego traktowania. Tworzymy w miejscu pracy atmosferę szacunku , wzajemnej pomocy i motywacji do pracy zespołowej.
Otwarta komunikacja, możliwość podnoszenia kwalifikacji, poszanowanie odmiennych poglądów jest dla nas niezmienną wartością.
Sukces naszej firmy zależy od naszego zaangażowania, wykorzystania naszych kwalifikacji i potencjału oraz na rozumieniu potrzeb i oczekiwań naszych klientów. Poszanowanie godności, prywatności i przekonań pracowników jest naszą powinnością. Oczekujemy takiej postawy od pracowników, wykonawców i dostawców.

RÓWNE TRAKTOWANIE PRACOWNIKÓW

Alumare nie dyskryminuje żadnego pracownika ani osoby ubiegającej się o pracę ze względu na wiek, pochodzenie etniczne, rasę, przekonania polityczne, płeć i niepełnosprawność. Zasada ta obowiązuje również przy ocenie pracownika, ścieżce awansu czy uczestnictwie w szkoleniach. Dyskryminowanie w jakikolwiek sposób pracownika stanowi naruszenie przepisów prawa pracy. Kady pracownik ma prawo i obowiązek uzyskać informację o jego prawach i obowiązkach wynikających z regulaminu pracy, regulaminu wynagrodzeń i o obowiązujących przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu wynikających z Kodeksu Pracy.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dbanie o bezpieczeństwo pracy naszych pracowników i wykonawców jest naszym priorytetem w każdej sytuacji. Alumare podlega wielu przepisom dotyczącym bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, które muszą być respektowane przez wszystkich pracowników, wykonawców jak i dostawców. Wszystkie procedury, wymagania formalne są ogólnodostępne i obowiązujące każdego pracownika oraz wykonawcę. Bezpośredni przełożony jest zobowiązany do przekazania i udzielenia wyczerpujących informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Rozpoczęcie pracy zarówno przez pracownika jak i wykonawcę jest możliwe wyłącznie po przeszkoleniu przez koordynatora BHP.
Każdy pracownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać swojemu przełożonemu wszelkie przypadki wadliwego działania urządzeń, wycieków substancji chemicznych, braku elementów ochronnych i innych zagrożeń dla zdrowia i życia.

UCZCIWA KONKURENCJA I KONFLIKT INTERESÓW

Decyzje podejmowane w firmie mają na celu wyłącznie dobro firmy, są niezależne i nie uwzględniają jakichkolwiek porozumień z konkurencją. Przestrzeganie tej zasady wymaga od wszystkich pracowników powstrzymania się od jakiegokolwiek działania naruszającego interes Alumare.
Od wszystkich interesariuszy wymagamy przestrzegania standardów etycznych. Powinnością każdego pracownika jest unikanie sytuacji w której może wystąpić konflikt interesów pomiędzy interesami prywatnymi a interesem firmy.
Lojalność wobec firmy jest nieodzowna w zakresie prywatnej aktywności pracownika zarówno w czasie pracy jak i poza nią. Wykonywanie bez zgody przełożonego w podstawowym czasie pracy zarobkowo prac innych niż wynikających z zakresu obowiązków jest naganne i niezgodne z etyką firmy.

RELACJE Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI

Oczekujemy od naszych dostawców i wykonawców przestrzegania naszych zasad etycznych oraz działania zgodnie z nimi. Alumare w kontaktach biznesowych zawsze postępuje przejrzyście i uczciwie przestrzegając prawa z poszanowaniem norm społecznych.
Zaufanie naszych klientów, wykonawców czy dostawców jest kluczowe w utrzymaniu długofalowych dobrych stosunków biznesowych. Alumare stanowczo przeciwstawia się i piętnuje korupcję w każdej dziedzinie aktywności.
Korupcję rozumiemy jako „nakłanianie, oferowanie, dawanie lub przyjmowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, nienależnej zapłaty lub innej nienależnej korzyści, lub obietnicy nienależnej korzyści, mającej wpływ na zwykłe wykonywanie obowiązków lub zachowanie osoby, która przyjęła nienależną zapłatę lub korzyść lub jej obietnicę”.
Nie akceptujemy sytuacji kiedy nasze decyzje czy naszych klientów uzależnione byłyby od przyjęcia upominków czy innego rodzaju korzyści lub zobowiązań rzeczowych i finansowych.
Żaden z pracowników Alumare nie może wręczać lub przyjmować korzyści materialnych lub innych dowodów gratyfikacji, które byłyby nieetyczne.

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAWA I ZASAD ETYCZNYCH

Kodeks Etyczny jest jedynie podstawą kultury korporacyjnej Alumare. Opisane zasady nie są jedyną podstawą właściwego postępowania i nie wyczerpują całej aktywności biznesowej firmy. Wszyscy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa, norm społecznych i obyczajowych w firmie.
Naruszenie tych zasad należy zgłaszać bezpośrednio do przełożonego lub drogą mailową na adres naruszeniezasad @ alumare.pl lub do skrzynek znajdujących się w miejscach wspólnych.
Wszelkie zgłoszenia muszą być wiarygodne i zgodne z prawem. Każdy kto świadomie składa fałszywe oskarżenia dotyczące innej osoby, może być winny popełnienia przestępstwa.
Osoba, która zgłosi naruszenie nie będzie zwolniona, przeniesiona na inne stanowisko czy w jakikolwiek inny sposób dyskryminowana.

Świnoujście, styczeń 2022